Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Instrukcja reklamacyjna stanowi załącznik numer 3 do niniejszego Regulaminu. 
 2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym – PARAGON, FAKTURA VAT.
 3. Zalecanym jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej wraz z paragonem.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.


INSTRUKCJA REKLAMACYJNA

REKLAMACJA

1. Termin przydatności towarów oferowanych w Sklepie Internetowym wynosi minimum 2 lata od daty produkcji.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę.  W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Dodatkowe informacje

Poniżej prezentujemy procedurę reklamacyjną.

Wyślij poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny (warunek konieczny) na adres e-mail:

sklep@devaharmony.com

W tytule wiadomości prosimy wpisać: “Reklamacja“.

 • Do wiadomości załącz min. 2-3 zdjęcia i/lub link do video prezentujące wadę produktu.
 • Wszystkie informacje dotyczące reklamacji powinny znajdować się w jednej wiadomości.
 • Wysyłanie kilku wiadomości wprowadza jedynie chaos i może wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji.
 • Po otrzymaniu poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego oczekuj na odpowiedź.
 • Maksymalny czas na rozpatrzenie reklamacji to 30 dni. Czasami okres ten może się wydłużyć.
 • Zdarza się, że będą potrzebne dodatkowe informacje/zdjęcia – o czym będziemy informować na bieżąco.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji otrzymasz decyzję i ew. prośbę o odesłanie produktu. 
 • Nie odsyłaj produktu bez wyraźnej dyspozycji z naszej strony. Odesłanie produktu na własną rękę może wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji.
 • W przypadku zasadnej reklamacji i konieczności odesłania produktu, zwracamy najtańsze koszty za odesłanie produktu (bez wykupionych dodatkowych usług takich jak np. priorytet, ubezpieczenie, ostrożnie, potwierdzenie odbioru, gabaryt, itp.).
 • Gwarancji nie podlegają szkody fizyczne oraz szkody wynikłe z niepoprawnego korzystania z produktu.

Jeżeli uznamy Twoją reklamację uzupełnij formularz reklamacji towaru – dostępny poniżej. 

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

W przypadku uznania reklamacji zwracany produkt dobrze zapakuj. Wypełniony formularz reklamacji dołącz do przesyłki lub wyślij pod e-mail: sklep@devaharmony.com. Przesyłkę wyślij przesyłką rejestrowaną wraz z paragonem zakupu na poniżej podany adres korespondencyjny. Do adresu dopisz “REKLAMACJA”, ułatwi to obsługę paczki.

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………….

Data zamówienia: …………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ..……………………………………………………………………………

REKLAMOWANE PRODUKTY:

Nazwa produktu:Ilość:Powód reklamacji:Żądanie:
1
2
3
4
5
6
7

W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy proszę o uzupełnienie

poniższego formularza:

Numer rachunku:

Nazwa banku: ………………………………………………………………………………

Łączna kwota do zwrotu: ………………………………………………………………..

Adres korespondencyjny:

DH Deva 9 Sp. z o. o.

ul. Boya-Żeleńskiego 25

35-105 Rzeszów

………………………………………………………………………

podpis równoznaczny z akceptacją

ZAŁĄCZNIK: