Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresem: https://devaharmony.com/pl/ prowadzony jest przez DH Deva 9 Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, numer NIP: PL 0001095858, Regon: 387158706

Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
 2. Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub, 
 3. Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
 4. Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; 
 5. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, 
 6. oprogramowanie do otwarcia faktury elektronicznej w formie pliku PDF, np. Adobe AcrobatReader.


II. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego
 3. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://devaharmony.com/pl/ za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.
 4. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. 
  W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
 6. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 7. Sprzedawca – DH Deva 9 Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, numer KRS: 0001095858, numer NIP: PL 8133845054, Regon: 387158706.
 8. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 9. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, za pomocą którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 10. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego  https://devaharmony.com/pl/ – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronach Sprzedawcy i stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 11. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.
 12. Usługa Sprzedawcy – usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę:(np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodane itp.).
 13. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną: 
 1. zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych (w tym przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji),  oraz przebieg realizacji zwrotów,
 2. prowadzenie Konta klienta, 
 3. przesyłanie wiadomości e-mail, 
 4. newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne, 
 5. badanie satysfakcji Klientów w postaci dodawania opinii, komentarzy i ocen przez Klienta odnośnie jego transakcji 
 6. komunikacja z Partnerem Sprzedawcy, który organizuje szkolenia oraz kursy z zakresu medycyny ajurwedyjskiej.

III. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury VAT. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy, NIP) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury VAT w  formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury VAT w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

IV. KONTO

 1. Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 2. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.
 3. W ramach rejestracji Klient podaje adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać swoje imię i nazwisko oraz numer swojego telefonu komórkowego w celach marketingowych. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 5. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Potwierdzam zamówienie”.
 7. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta.
 8. Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.

V. ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa zamówienie poprzez formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną
  o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
 6. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:
 1. za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego, 
 2. telefonicznie pod numerem telefonu działu handlowego, właściwym dla danego Sklepu internetowego. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 4. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.
 2. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
 1. gotówką za pobraniem – w wypadku dostawy towaru przez przewoźników, 
 2. przelewem z góry na konto,
 1. W przypadku wybrania sposobu płatności za pobraniem, jeżeli wartość zamówienia mieści się w kwocie 3.000,00 zł (nie licząc kosztów dostawy), do finalnej wartości zamówienia dolicza się kwotę 4,00 zł. Zwiększenie kosztu zamówienia podyktowane jest polityką cenową operatorów pocztowych oraz firm kurierskich.
 2. W przypadku wybrania sposobu płatności za pobraniem, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 3.000,00 zł, do finalnej wartości zamówienia dolicza się 3% wartości zamówienia.
 3. Zamówień za pobraniem powyżej 5.000zł nie realizujemy.
 4. W wypadku niektórych Produktów lub kategorii Produktów, dostępne są jedynie niektóre ze wskazanych w ust. 2 form płatności. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN.

VIII. DOSTAWA

 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
 2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
 3. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.

IX. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
 1. Przesyłka wysłana za pośrednictwem usługi kurierskiej Fedx, InPost oraz Poczta Polskiej lub usługi pocztowej InPost, Poczta Polska (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca). 
 2. Odbiór zamówienia w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Odbiór zamówienia w paczkomacie.
 4. Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Odbiór zamówienia w placówce Poczty Polskiej.
 1. W przypadku wskazania przez Klienta, w chwili składania zamówienia, że zamówienie ma zostać odebrane w Siedzibie sklepu, towar pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez kolejne czternaście (14) dni od daty doręczenia Klientowi wiadomości elektronicznej w temacie gotowości towaru do odbioru w Siedzibie sklepu.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta w Siedzibie sklepu w terminie określonym w pkt. IX ust. 2 oraz w sytuacji, gdy Klient nie odbierze towaru w paczkomacie, placówce Poczty Polskiej, lub od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.
 3. W sytuacji określonej w ust. 3, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku wyboru płatności w formie: Płatność z góry na konto, E-przelew/karta kredytowa, płatność przez internet – Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 5. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 5, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 6. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.
 7. Koszt ponownego wysłania zwróconej do Sprzedawcy, nieodebranej przez Klienta paczki – ponosi Klient.
 8. W przypadku opłaconej i nieodebranej paczki przez Klienta (przesyłka nieodebrana wróciła do Sprzedawcy), Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta wysyłając do Klienta e-mail podany podczas składania zamówienia. W sytuacji braku kontaktu ze strony Klienta ze Sprzedawcą, Sprzedawca przechowuje paczkę w oczekiwaniu na kontakt Klienta do dwóch miesięcy. Po tym okresie uważa się, że Klient paczkę odebrał, a produkty z paczki zostaną zutylizowane. Klient nie może rościć sobie prawa do zwrotu pieniędzy lub ponownej wysyłki paczki.

X. SUBSKRYPCJA I PŁATNOŚCI CYKLICZNE

 1. Skorzystanie z Subskrypcji umożliwia Klientowi, składającemu zamówienie w ramach subskrypcji, zawarcia Umowy Sprzedaży, polegającej na cyklicznym nabyciu produktu (produktów).
  Korzystanie przez Klienta z subskrypcji nie uniemożliwia złożenia i opłacenia dodatkowego zamówienia z wysyłką jednorazową, a także złożenia dodatkowego zamówienia w ramach subskrypcji.
  Do złożenia zamówienia w ramach subskrypcji niezbędne jest posiadanie karty debetowej lub kredytowej.
 2. Dane kartowe przechowywane są przez Operatora płatności PayU S. A. Korzystając z Subskrypcji, Klient wyraża zgodę na cykliczne (miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne) pobieranie przez Operatora płatności z karty płatniczej Klienta ceny produktu (produktów).
 3. Wysokość płatności cyklicznej pobieranej w danym okresie przez Operatora płatności jest zależne od zawartej cyklicznej Umowie Sprzedaży nabycia produktu (produktów).
 4. Klient może anulować subskrypcję w dowolnym momencie w następujący sposób:
 5. logując się do konta Sklepu internetowego Sprzedawcy
 6. wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres sklep@devaharmony.com
 7. logując się na panelu Operatora płatności
 8. Anulowanie subskrypcji ma skutek natychmiastowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku anulowania subskrypcji po wygenerowaniu zamówienia w ramach subskrypcji, a przed dostawą produktu (produktów) objętego powyższym zamówieniem.
 9. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z subskrypcją i płatnościami cyklicznymi. Klient może składać reklamacje drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@devaharmony.com lub pisemnie na adres DH Deva 9 Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów.
 10. W zgłoszeniu reklamacyjnym dotyczącym subskrypcji lub Płatności Cyklicznych powinien wskazać swoje dane, tj. imię i nazwisko oraz firmę – jeśli znajduje to zastosowanie, adres do doręczeń, numer zamówienia i/lub transakcji, rodzaj i datę wystąpienia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji oraz sprecyzowane żądanie w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 11. Rozpatrzenie reklamacji przez DH Deva 9 Sp. z o. o. następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego doręczenia. Odpowiedź DH Deva 9 Sp. z o. o. w sprawie reklamacji zostanie wysłana z użyciem danych kontaktowych wskazanych przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku braku ustosunkowania się DH Deva 9 Sp. z o. o. we wskazanym terminie, uznaje się, że uznał on reklamację.
 12. W zakresie prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w ramach Subskrypcji, zastosowanie znajdują postanowienia § XI niniejszego Regulaminu.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Art. 38a ustawy o Prawach Konsumenta stosuje się odpowiednio.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w rozdziale X. ust. 8 poniżej.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
 1. o  świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci  prawo  odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której  konsument  wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania  konsument  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,  prawo  odstąpienia od umowy przysługuje  konsumentowi  w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o  dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy  o  prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o  świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą  konsumenta  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę  o  utracie  prawa  odstąpienia od umowy.

XII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku nie odebranej przesyłki za pobraniem, zwrot kosztów będzie pomniejszony o wartość dostawy.
 2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz, jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:
 1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem wraz z paragonem.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

XIII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

 1. Termin przydatności towarów oferowanych w Sklepie Internetowym wynosi minimum 2 lata od daty produkcji. 
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

XV. BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW

 1. Sprzedawca może pozyskać opinię Klienta za jego zgodą:
 1. o Sprzedawcy – na poziomie ostatniego kroku zakupowego tj. otrzymania potwierdzenia w Sklepie internetowym, że zamówienie zostało sfinalizowane, przetwarzając takie dane Klienta jak: ID zamówienia oraz adres e-mail Klienta;
 2. o Produktach oraz/lub o Sprzedawcy – drogą e-mailową po dostarczeniu zamówienia, przetwarzając takie dane Klienta jak: adres e-mail / nr telefonu, imię, nazwisko, ID zamówienia, nazwy Produktów i ID Produktów.
 3. Opinie pozyskane przez Sprzedawcę prezentowane są w Sklepie internetowym, wyszukiwarce internetowej Google, w której można zapoznać się z recenzjami Sklepu oraz certyfikacie podmiotu zewnętrznego dostarczającego usługę badania poziomu satysfakcji klientów. 

XVI. PARTNER SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca współpracuje z podmiotami: Ajurveda.pl Elżbieta Żuk-Widmańska, ul. Wiosenna 6A, 05-092 Łomianki, NIP: 527-12-40-701 (www.ajurweda.pl) oraz “Atma” Akademia Zdrowego Życia Edyta Sicińska, ul. Dostępna 24, 01-490 Warszawa, NIP: 527-23-00-813 (https://akademiaatma.com/), które mogą zapewnić Klientowi dodatkowe usługi szkoleniowe oraz konsultacyjne.
 2. Współpraca ta polega na umożliwieniu Klientowi komunikacji z powyższym partnerem, w celu wzięcia udziału przez Klienta w szkoleniu z zakresu medycyny ajurwedyjskiej organizowanym przez partnera.
 3. Klient zainteresowany usługą partnera, pozostawia w formularzu dostępnym w Sklepie internetowym swoje dane osobowe: obowiązkowo adres e-mail lub numer telefonu, dodatkowo: imię oraz nazwisko, w  celu umożliwienia partnerowi komunikacji z Klientem. Dobrowolnie podane dane zostaną przez nas udostępnione Partnerom wskazanym w punkcie 1. 

XVII. USŁUGI DODANE

 1. Usługi dodane to dodatkowe usługi świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawcę. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu towaru na jednej ze stron Sklepu internetowego.
 2. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.
 3. Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.
 4. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu kontaktowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas rejestracji lub składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupełnienie danych. Dane te zostaną przekazane DH Deva 9 Sp. z o. jako administratorowi w celu świadczenia usług dodanych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego w tym treści zamieszczonych na jego stronach wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z towarami. Klient nie może korzystać z treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

XVIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE

 1. Klient oświadcza, że:
 1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu. 
 2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 4. Klient zamieszczając treści w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w  tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w  formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych w  zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono ,wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
 2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w  szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych, 
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2 oraz 3 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i  w  czasie przez siebie wybranym.
 4. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

XIX. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.


XX. NARUSZENIA

 1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
 2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XXI. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin,
  a w szczególności:
 1. które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich; 
 2. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej 
 3. korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); 
 4. podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 5. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: 
 1. Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu; 
 2. Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.


XXII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów (art. 38a ustawy o Prawach Konsumenta stosuje się odpowiednio), odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
 1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
 2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
 3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
 4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, firm kurierskich, usług internetowych itp.
 5. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.  Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 2. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej),  w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.


XXIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Instrukcja reklamacyjna stanowi załącznik numer 3 do niniejszego Regulaminu. 
 2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym – paragon.
 3. Zalecanym jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej wraz z paragonem.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

XXIV. DANE OSOBOWE

 1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w szczególności w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.


XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 15.02.2021 r.Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
 3. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 36 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 3 okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę, oraz Klienta.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem którego nie da się całkowicie wyeliminować. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
 8. Cookies,

Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji  i przebieg realizacji zamówienia.

 1. Cookies,
 2. Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.


XXVI. OPISY PRODUKTÓW

Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.

XXVII. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEVA HARMONY


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawartej na odległość)

Adresat: DH Deva 9 Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001095858, NIP: 8133845054 Regon: 387158706, adres  poczty elektronicznej: sklep@devaharmony.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od zawartej umowy zawartej na odległość 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres konsumenta(-ów):

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa towaru:  .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Faktura VAT:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Niniejszym wskazuję/wskazujemy nr konta bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

W banku (nazwa banku):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko (dane firmy) właściciela rachunku:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów)

Szanowni klienci, w przypadku zwrotu towaru prosimy o wypełnienie powyższego formularza i  przesłania go wraz z towarem i paragonem na adres: DH Deva Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów. Prawidłowe wypełnienie danych pozwoli nam sprawnie i szybko dokonać niezbędnych formalności, tak by pieniądze jak najszybciej wróciły do Państwa.

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEVA HARMONY


INSTRUKCJA REKLAMACYJNA

REKLAMACJA

Termin przydatności towarów oferowanych w Sklepie Internetowym wynosi minimum 2 lata od daty produkcji.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę.  W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Dodatkowe informacje

Poniżej prezentujemy procedurę reklamacyjną.

Wyślij poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny (warunek konieczny) na adres e-mail:

sklep@devaharmony.com

W tytule wiadomości prosimy wpisać: “Reklamacja“.

 • Do wiadomości załącz min. 2-3 zdjęcia i/lub link do video prezentujące wadę produktu.
 • Wszystkie informacje dotyczące reklamacji powinny znajdować się w jednej wiadomości.
 • Wysyłanie kilku wiadomości wprowadza jedynie chaos i może wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji.
 • Po otrzymaniu poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego oczekuj na odpowiedź.
 • Maksymalny czas na rozpatrzenie reklamacji to 30 dni. Czasami okres ten może się wydłużyć.
 • Zdarza się, że będą potrzebne dodatkowe informacje/zdjęcia – o czym będziemy informować na bieżąco.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji otrzymasz decyzję i ew. prośbę o odesłanie produktu. 
 • Nie odsyłaj produktu bez wyraźnej dyspozycji z naszej strony. Odesłanie produktu na własną rękę może wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji.
 • W przypadku zasadnej reklamacji i konieczności odesłania produktu, zwracamy najtańsze koszty za odesłanie produktu (bez wykupionych dodatkowych usług takich jak np. priorytet, ubezpieczenie, ostrożnie, potwierdzenie odbioru, gabaryt, itp.).
 • Gwarancji nie podlegają szkody fizyczne oraz szkody wynikłe z niepoprawnego korzystania z produktu.

Jeżeli uznamy Twoją reklamację uzupełnij formularz reklamacji towaru – dostępny poniżej. 

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

W przypadku uznania reklamacji zwracany produkt dobrze zapakuj. Wypełniony formularz reklamacji dołącz do przesyłki lub wyślij pod e-mail: sklep@devaharmony.com. Przesyłkę wyślij przesyłką rejestrowaną na poniżej podany adres korespondencyjny. Do adresu dopisz “REKLAMACJA”, ułatwi to obsługę paczki. Do przesyłki dołącz dokument sprzedaży. 

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………….

Data zamówienia: …………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ..……………………………………………………………………………

REKLAMOWANE PRODUKTY:

Nazwa produktu:Ilość:Powód reklamacji:Żądanie:
1
2
3
4
5
6
7

W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy proszę o uzupełnienie

poniższego formularza:

Numer rachunku:

Nazwa banku: ………………………………………………………………………………

Łączna kwota do zwrotu: ………………………………………………………………..

Adres korespondencyjny:

DH Deva 9 Sp. z o. o.

ul. Boya-Żeleńskiego 25

35-105 Rzeszów

………………………………………………………………………

podpis równoznaczny z akceptacją

ZAŁĄCZNIK: